piątek, 9 lutego 2018

Nabożeństwo przed spotkaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego

 POWOŁANIE - MISJA 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Pieśń na wystawienie: 

Wprowadzenie:

 Panie Jezu ze czcią i uwielbieniem klękamy przed Tobą. Z wiarą i miłością wpatrujemy się w Ciebie.
Dziękujemy za Twoje pierwsze przyjście, za to, że stałeś się człowiekiem i zamieszkałeś między nami. Otwórz nasze uszy i serca na Słowo, które staje się Ciałem. Niech Twoje Słowo usłyszane w tym modlitewnym klimacie przyniesie owoc nawrócenia i jedności.

Ewangelia: Mk 1, 14-20 
          Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 
          Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Rozważanie:
Odkrywasz przed nami Panie prawdę o nas, prawdę o naszym nieuporządkowaniu. O tym wszystkim, co nas oddziela od Ciebie i naszych bliźnich. Tak jak grzech w raju był odwróceniem się od Ciebie i stał się przyczyną wzajemnego oskarżania się pierwszych rodziców między sobą, tak i dzisiaj każdy nasz grzech jest odejściem od Ciebie i prowadzi do podziału między nami. Dramat każdego grzechu polega na tym, że burzy jedność – jedność moją z Bogiem, jedność ludzi między sobą oraz wewnętrzną jedność człowieka. Przez grzech odwracamy się od Boga, nastawiamy się wrogo do innych, przeżywamy wewnętrzny zamęt, tracąc z oczu cel swojego życia. U podstaw grzechu, który zrywa wszelką więź jest pycha. Ona rodzi niezdrową rywalizację, nienawiść. Chcemy wtedy jak Ty decydować o wszystkim. Ułuda szczęścia poza Tobą Panie prowadzi do podziału w naszych rodzinach, narodzie i kościele a drogą do pojednania jest nasze nawrócenie czyli odwrócenie się od błędnego sposobu myślenia lub złego postępowania. Aby zostać uzdrowionym z tej okropnej choroby pychy musimy otworzyć się w pokorze na oczyszczające działanie Twego Ducha. To oczyszczenie, to nawrócenie, często jest związane z pewnego rodzaju cierpieniem, ponieważ musimy wyrzec się jakiejś idei, intelektualnej pewności, do której nasza duma jest przywiązana. Dar Twojego ducha, dar rozumu, otwiera nas na to oczyszczenie i wzbudza w nas odwagę wyrzeczenia się niewłaściwej relacji do Ciebie polegającej na szukaniu jedynie zaspokojenia własnych potrzeb, a nie na głębokiej więzi miłości. 
          W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, uświadamiamy sobie szczególne zaproszenie do jedności najpierw z Tobą, by móc budować prawdziwą jedność z drugim człowiekiem. Dlatego prosimy Cię Panie, daj nam łaskę nawrócenia, prawdziwego nawrócenia. Daj nam łaskę zbudowania prawdziwej jedności w sobie z Tobą, abyśmy mieli to pragnienie budowania jedności z drugim człowiekiem. 
          Ewangelia, nad którą pochylamy się dzisiaj pokazuje nam, że wybierasz pierwszych uczniów spośród nawróconych. Kolejne zaś powołania są owocem dzielenia się już powołanych darem spotkania z Tobą. Jak mówił papież Benedykt XVI: „Ten, kto odkrył Chrystusa, musi prowadzić do Niego innych. Nie można zatrzymać dla siebie ogromnej radości. Konieczne jest jej przekazywanie” (Kolonia 21 sierpnia 2005 r.). 
         Również moje nawrócenie ma prowadzić nie tylko do budowania jedności ale i do misji, działania w parafii, w rodzinie, w świecie. Ty, Jezu, chcesz wypełniać nasze życie nową treścią, chcesz żebyśmy podjęli takie czyny, o których może wcześniej nam się nie śniło. Dlatego wzywasz każdego z nas słowami „Pójdź za mną”, włączając nas w Boski zamysł zbawienia, którego Kościół jest znakiem i narzędziem. Jak z apostołami łączyłeś określone plany i nadzieje, tak łączysz je również z nami. Abyśmy umieli je dobrze odczytać i wypełniać zgodnie z Twoją wolą, prosimy: 

UDZIEL NAM ŚWIATŁA TWEGO DUCHA ŚWIĘTEGO 

  •  Abyśmy przez otwarcie naszych serc i umysłu dobrze przygotowali się do Synodu, 
  •  Abyśmy każdego dnia na nowo podejmowali trud nawrócenia, by całym sobą odpowiadać na Twoje wezwanie kroczenia za Tobą, 
  • Abyśmy stawali się apostołami w naszych środowiskach, w których na co dzień jesteśmy,
  • Abyśmy umieli budować jedność w naszych rodzinach, parafiach, ojczyźnie,   
  • Abyśmy otwierali się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu, by stawać się widzialnym znakiem jedności Kościoła, 
  • Aby wszyscy chrześcijanie zabiegali o pojednanie w Twoim Kościele, 

Pieśń 

       Panie, chcemy teraz trwać przed Tobą w ciszy, chcemy Ci ukazać wszystkie nasze zranienia, nasze grzechy, które niszczą tę jedność z Tobą i drugim człowiekiem. Niech Twoja uzdrawiająca moc, która płynie z tej modlitwy dokonuje w nas pojednania i nawrócenia. 

Cisza 10-15 minut

Pieśń 

Tajemnica różańca (np. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia) 

Z pojednania i nawrócenia rodzi się nowe życie i nowy Kościół, który jest znakiem autentyczności, której oczekuje od nas Bóg. Prawdziwymi reformatorami i twórcami nowego oblicza Kościoła, są 
święci czyli ci, którzy uznali potrzebę nawrócenia, bo ona prowadzi do świętości. Nawrócenie jest więc tym, czego Kościół potrzebuje w każdym czasie i w każdym miejscu. Do tego dzieła jesteśmy wszyscy wezwani, wszyscy chrześcijanie na całym świecie. Modlitwa o jedność jest wołaniem o uzdrowienie ran, które są owocem grzechu. „Podziały przyniosły szkody nam wszystkim. My wszyscy nie chcemy być zgorszeniem. I dlatego wszyscy idziemy razem, po bratersku, drogą prowadzącą ku jedności, tworząc jedność również podczas drogi, tę jedność, która pochodzi od
Ducha Świętego, a która daje nam tę szczególną cechę, którą 9 może dać jedynie Duch Święty: tę pojednaną różnorodność. Pan czeka na nas wszystkich, towarzyszy nam wszystkim, jest z nami wszystkimi na tej drodze jedności” (papież Franciszek, Rzym 25 stycznia 2014 r.). 

Pieśń na błogosławieństwo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz