piątek, 20 stycznia 2023

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych 27-29.01. 2023 r. z PP. Pulikowskich

 Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą:

PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:

ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar

Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; ”. (J 13,34)

Konferencje: KLIKNIJ TU  i rozwiń

lub KLIKNIJ TU

 Temat: Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! 

Piątek 27.01.2023

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

          - Po Mszy św. I Konferencja – „Miłość źródłem szczęścia”.

         19.45<>20.00  kolacja, przedstawianie rodzin,

         20,45 - Świadectwo Wspólnoty „Sychar” (aula)

Sobota 28.01.2023

         7.45 Modlitwa w kaplicy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.00 II Konferencja w Sanktuarium – „Podstawy wychowania dzieci do miłości”,

„ Przyczyny, trudności w budowie więzi małżeńskiej” – cz. I

       12.00 III Konferencja w Sanktuarium - „ Przyczyny, trudności w budowie więzi

                        małżeńskiej” – cz. II

       13.45<>14.00 Obiad

       15,00 – Film „Ostatnia wieczerza” – pokój Świętego Ducha – II piętro

       16.00 Adoracja w Sanktuarium(Okazja do Sakramentu Pokuty)

       17.30 Msza św. w Sanktuarium

          - Po Mszy św. IV Konferencja – „Nierozerwalność jedności i rodzicielstwa we

            współżyciu małżeńskim”

        19.45<>20.00  kolacja

         Niespodzianka w auli  - Bal dla dzieci i nie tylko !

Niedziela 29.01.2023

         7.45 Modlitwa w kaplicy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.15 Rozmowy – „Komunikacja w małżeństwie”,

       10.00 – Błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa - Sanktuarium

       11.00 Msza św. w Domu Misyjnym (kaplica/aula), błogosławieństwo dzieci,

       - Po Mszy św. V Konferencja(Godzina Pytań – dot. Współżycia małżeńskiego”

          13.45<>14.00 Obiad

Zakończenie rekolekcji                     

Od 27.01- do  29.01.23 przewidziana jest transmisja z konferencji w ramach Rekolekcji Rodzin wygłaszanych w Kościele przez prelegentów PP. Pulikowskich. Godziny transmisji podamy później. 

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgło­szeń: do 24.01.2023 z przed­pła­tą 225 zł. od oso­by Jeżeli po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!! Zgłoszenia przez tele­fon: 694451259 lub e‑mail: boguslaww62@gmail. com ; Ofiara: 350 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 175 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 350 zł.(Uwaga ! Ofiary ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa itp). Drodzy ! Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyjnych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi mał­żeń­skich i rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Częstochowie. Jak Państwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat do pro­wa­dze­nia takich reko­lek­cji zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Konferencje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym. Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum.

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi: 1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić. Opieka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą prze­wi­dzia­na jest : w godzi­nach: 9.30–13.15; 19.00–19.30–22.00

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny ! W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps Konto Domu:Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/ Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps  ——————————

Plan reko­lek­cji dla mał­żeństw i narze­czo­nych 27–29.01.2023  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich


środa, 18 stycznia 2023

Spotkanie chętnych w Klubie Seniora.

 Spotkanie chętnych w Klubie Seniora, bo po co siedzieć w domu i pić samemu kawę możemy wypić razem. Porozmawiamy, dobre ciastko zjemy. Poćwiczymy pamięć, a jeszcze pokolędować możemy😇

ZAPRASZAMY W ŚRODY PO MSZY ŚW. O 10:00

sobota, 7 stycznia 2023

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWYNA ROK 2023

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWYNA ROK 2023

                                                                              STYCZEŃ
      Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

LUTY
Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi otwartymi na najbardziej potrzebujących.

MARZEC
Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez  członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

KWIECIEŃ
O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu
do broni dla państw i obywateli.

MAJ
Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

CZERWIEC
O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

LIPIEC
 O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

SIERPIEŃ
Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

WRZESIEŃ
Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

PAŹDZIERNIK
Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

LISTOPAD
Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

GRUDZIEŃ
Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Papież Franciszek, Watykan, 2 lutego 2022 r.
Tłumaczenie za PDM