sobota, 30 września 2017

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie


 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie i nie tylko - sobota 30 września  Dzień ten był cudowny, pogoda dopisała, atmosfera piękna, przewodnik nasz duszpasterz Ks. Arek Cygański wspaniały, prowadził nas nie tylko szlakami ziemskimi, ale też duchowymi.

niedziela, 24 września 2017

Niedziele synodalne w parafiach

Chcesz dowiedzieć czym jest synod diecezjalny, a może chcesz zaangażować się w jego prace? Pierwsza okazja już 24 września.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia właściwej fazy synodu diecezjalnego. Dlatego zaplanowano pięć niedziel synodalnych. Pierwsza już 24 września, a jej temat przewodni to: „Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele”. Kolejne spotkania zaplanowano na 29 października, 19 listopada, 21 stycznia, 11 lutego. – W każdą z pięciu niedziel synodalnych księża wygłoszą na Mszy św. tematyczną homilię podejmującą problematykę synodalną. Następnie w dogodnym dla parafii dniu będzie nabożeństwo z modlitwą za synod i za Kościół diecezjalny, a po nim zbierze się Parafialny Zespół Synodalny – tłumaczy ks. Andrzej Sapieha, sekretarz generalny.
PZS to Parafialna Rada Duszpasterska poszerzona o wszystkich katechetów, nadzwyczajnych szafarzy oraz innych wiernych aktywnie zaangażowanych w życie parafii. – W trakcie zebrania PZS będą Czytaj więcej ...

Ks. Andrzej Sapieha - sekretarz synodu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej o synodzie i niedzielach synodalnych.

sobota, 23 września 2017

KOMUNIKAT W SPRAWIE INICJATYWY „RÓŻANIEC DO GRANIC”


      KOMUNIKAT W SPRAWIE INICJATYWY „RÓŻANIEC DO GRANIC”

i DIECEZJALNYCH OBCHODÓW 100. ROCZNICY
OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.
Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.
Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października br., w pierwszą sobotę

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej z okazji 100-lecia objawień w Fatimie

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej z okazji 100-lecia objawień w Fatimie
Z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich 11 stycznia 2017 r. Ojciec św. Franciszek w Watykanie pobłogosławił sześć figur Niepokalanego Serca Maryi i posłał je na sześć kontynentów. Jubileuszową peregrynację prowadzi Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny z pomocą organizacji promującej ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Celem peregrynacji jest przypomnienie światu naglącego wezwania Matki Bożej o modlitwę i wynagrodzenie za grzechy. Papież Franciszek ogłosił łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, która

Modlitwa synodalna
MODLITWA SYNODALNA 

DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH


Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, * ogarnięci Bożą Miłością * oddaliście życie dla Chrystusa, * świadcząc o prawdzie Ewangelii. * Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi * dar Ducha i łaskę przemiany, * aby zbawcza moc Chrztu świętego * kierowała naszą służbą w Kościele. * Pomóżcie nam zachować czujność, * wypraszajcie łaskę modlitwy, * i wspierajcie w składaniu świadectwa. * Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących * i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. * Niech Wasza odwaga * pociągnie małodusznych i umocni słabych, * a wszystkich uwolni od lęku * przed mocami ciemności i potęgami tego świata. * Waszemu wstawiennictwu powierzamy * Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, * by gorejące pochodnie Męczenników * prowadziły go ku nowym czasom. * Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, * pochyli się nad naszą słabością * i obdarzy łaską nawrócenia, * a zebrany na Synodzie Kościół * zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, * który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.
Zachęta do modlitwy za synod Synod diecezjalny, to nie jest zwykła debata, w której ścierają się różne poglądy i stanowiska. Na synodzie staramy się nie tyle budować stronnictwa szukając zwolenników własnych poglądów, ale nasłuchiwać głosu Ducha Świętego, który czasami przemawia także przez najmniejszych i ostatnich. Dlatego konieczna jest modlitwa za synod i za diecezję, abyśmy wszyscy byli uważni i umieli usłyszeć, co mówi do nas Bóg. Został opracowany specjalny tekst krótkiej modlitwy synodalnej. Jak możemy go rozpropagować w naszej parafii? Jak zachęcić parafian do modlitwy za synod?

piątek, 22 września 2017

Czym jest Synod


Synod diecezjalny jest zebraniem kapłanów i innych wiernych określonej diecezji w celu świadczenia pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. Zwołanie synodu należy do biskupa diecezjalnego. On również proponuje tematy do synodalnej dyskusji, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. Celem synodu jest odnowienie i wzmocnienie Kościoła diecezjalnego oraz pobudzenie jego zapału ewangelizacyjnego. Prace synodu toczą się przede wszystkim na sesjach
Czytaj więcej...
Wyjaśnienie: czym jest synod diecezjalny? 

        Synod diecezjalny jest to zebranie wybranych kapłanów i innych wiernych określonej diecezji. Jego celem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. To właśnie biskup diecezjalny zwołuje synod, proponuje tematy do omówienia na synodzie, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma więc charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół.
        W naszej diecezji synod odbywa się po raz pierwszy. Obecnie trwa jego etap przygotowawczy. Celem tego etapu jest dotarcie do jak najszerszej grupy wiernych z informacją i pouczeniem na temat synodu oraz zachęcenie ich do modlitwy za synod. Po zakończeniu fazy przygotowawczej rozpoczną się właściwe prace synodalne. Powołani przez biskupa diecezjalnego członkowie synodu będą się zbierać na sesjach plenarnych i pracować w komisjach tematycznych dyskutując nad tematami wskazanymi przez biskupa. Owocem ich pracy będą dokumenty synodalne, to znaczy wskazania duszpasterskie i  konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie naszego Kościoła diecezjalnego. 

        Aby w debatę synodalną włączyć jak najszerszą grupę diecezjan, w parafiach i w innych środowiskach duszpasterskich powstają zespoły synodalne.

Wyjaśnienie: czym jest Parafialny Zespół Synodalny, jak funkcjonuje i jaka jest jego rola? 

        Parafialny Zespół Synodalny to grupa wiernych – duchownych i świeckich – stanowiąca reprezentacje określonej parafii. W naszej diecezji przyjęto zasadę, że rolę Parafialnego Zespołu Synodalnego będzie pełnić Parafialna Rada Duszpasterska. Gdy rada ta zbiera się jako Parafialny Zespół Synodalny jej skład może zostać poszerzony również o inne osoby zaangażowane w życie parafii (wszyscy katecheci, nadzwyczajni szafarze Komunii św. itp.).
 

        Każde zebranie parafialnego zespołu synodalnego obejmuje część modlitewną i dyskusyjną. W części modlitewnej, mającej charakter modlitewnego wstawiennictwa w intencji synodu diecezjalnego, mogą uczestniczyć inni parafianie. W trakcie części dyskusyjnej zespół omawia tematy wyznaczone przez kompetentne gremia synodalne.
        Zadaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego na etapie przygotowawczym jest włączenie się w dyskusję służącą dokładniejszemu określeniu tematów, które biskup diecezjalny przedstawi do omówienia na synodzie. Wnioski z każdego z naszych spotkań zostaną więc przekazane do Sekretariatu Synodu za pośrednictwem sekretarza Parafialnego Zespołu Synodalnego.
        Parafialne zespoły synodalne będą kontynuować swoją pracę również po zakończeniu etapu przygotowawczego, czyli w fazie plenarnej synodu.

Jak dotrzeć do parafian z informacją o synodzie? 

        Po tych koniecznych informacjach wstępnych na temat synodu przejdźmy teraz do dyskusji nad zasadniczymi tematami naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej kolejności spróbujmy się zastanowić, w jaki sposób możemy dotrzeć do wiernych naszej parafii z informacją o synodzie? Specjalna instrukcja wydana przez biskupa diecezjalnego poleca, by w każdej parafii umieścić w widocznym dla wszystkich miejscy baner lub plakat z logo synodu. Jaką formę wybierzemy w naszej parafii? Gdzie umieścimy ten znak?
        O synodzie będziemy też informować za pomocą strony internetowej parafii, umieszczając na niej odnośnik do strony internetowej synodu oraz poprzez publikacje w gazetce parafialnej. Jakie jeszcze inne narzędzia możemy wykorzystać w parafii, aby dotrzeć do naszych wiernych z informacją o synodzie diecezjalnym?

czwartek, 14 września 2017

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego


       14 września Kościół w sposób szczególny czci Chrystusowy Krzyż, narzędzie męczeństwa, ale i hańby oraz pogardy w antycznym świecie. 
       Podczas nocnej rozmowy Jezusa z Nikodemem pojawia się odniesienie do historii węża wywyższonego na pustyni przez Mojżesza (patrz: I CZYTANIE). Jezus porównuje scenę opisaną w Księdze Liczb do swojego wywyższenia na krzyżu. W Synu przybitym do drzewa Bóg pokona zło i grzech wraz z jego śmiercionośnym jadem. Spojrzenie z wiarą na Ukrzyżowanego będzie niosło życie grzesznikom, tak jak spojrzenie na węża wywyższonego na pustyni ocalało ginących Izraelitów. 
„W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” Jak często wypowiadamy w ciągu dnia te słowa? Jak często codziennie, jako chrześcijanie, łączymy za pomocą gestu czoło, brzuch, lewe i prawe ramię? Z drugiej strony – jak często zastanawiamy się, co to wszystko ma znaczyć i po co to robimy? Tymczasem znak krzyża jest jedną z pierwszych, a zarazem najpiękniejszych modlitw, których uczymy się w ciągu naszego chrześcijańskiego życia... Poniżej postaram się krótko przedstawić „instrukcję obsługi” znaku krzyża podczas modlitwy, „dzieląc” ją na dwie części: słowa i gesty. Czytaj więcej:

niedziela, 3 września 2017

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, Msza św dla dzieci z rodzicami

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, Msza godz. 12.30 dla
dzieci z rodzicami. Dzieciom idącym po raz pierwszy do szkoły  udzielimy
specjalnego błogosławieństwa i poświęcimy ich tornistry i plecaki z przyborami szkolnymi. 
Zachęcamy dzieci i młodzieży do spowiedzi św. w tym tygodniu - 
codziennie pół godziny przed Mszą św.