sobota, 31 grudnia 2016

Eucharystia i Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego

Drodzy siostry i bracia!
     Gromadzimy się dzisiaj w naszej parafialnej wspólno­cie, przy ołtarzu Pańskim. Razem z Chrystusem złożymy naszemu najlepsze­mu Ojcu w niebie Ofiarę dziękczynną za wszystkie dobrodziejstwa minio­nego roku, dziękując szczególnie za wydarzenia zbawcze w na­szej rodzinie parafialnej.       
      W dzisiejszy wieczór pragniemy również uświadomić sobie, co miniony rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzin­ne, społeczne i religijne. Mamy także świadomość, że przeżyte dni odchodzącego roku nie były wolne od naszych większych lub mniejszych win i zaniedbań, pragnie­my więc Boga za to przeprosić. Chcemy także przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosić o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w nowym 2017 roku.
                 Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

SŁOWO WSTĘPNE:
Drodzy siostry i bracia! Wskazówki wszystkich zegarów nieubłaganie zbliżają się do cyfry oznaczającej północ. Liczymy już godziny, minuty, sekundy. Kończymy rok
Pański 2016, liczony od przyjścia Syna Bożego na ziemię. Lata kalendarza odmierzają nasze życie do­czesne, a więc czas pielgrzymki ku życiu wiecznemu. Tego wieczoru łatwiej możemy sobie uzmysłowić nasze przemijanie.
Dlatego gromadzimy się dzisiaj w naszej parafialnej wspólno­cie, przy ołtarzu Pańskim. Razem z Chrystusem złożyliśmy naszemu najlepsze­mu Ojcu w niebie Ofiarę dziękczynną za wszystkie dobrodziejstwa minio­nego roku, dziękując szczególnie za wydarzenia zbawcze w na­szej rodzinie parafialnej. W dzisiejszy wieczór pragniemy również uświadomić sobie, co miniony rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzin­ne, społeczne i religijne. Mamy także świadomość, że przeżyte dni odchodzącego roku nie były wolne od naszych większych lub mniejszych win i zaniedbań, pragnie­my więc Boga za to przeprosić. Chcemy także przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosić o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w nowym 2017 roku.

MODLITWY PRZEBŁAGALNE
Panie Jezu Chryste! W ten wieczór kończącego się roku pragniemy Cię najpierw przeprosić za grzechy popełnione w tym roku wobec Boga i wobec naszych sióstr i braci. Dlatego, w poczuciu winy i z głębokim żalem, powtarzamy:
Śpiew: Okaż nam Panie, miłosierdzie swoje.
-     za zło popełnione w różnych częściach świata: za wojny i akty terroru, za wszystkie zbrodnie, niena­wiść i krzywdy, za obojętność bogatych na los biednych;
-     za zło popełnione w naszym narodzie: za zgorszenia i korupcję w ży­ciu publicznym, za pijaństwo i kradzieże, za zaniedbywanie obowiąz­ków wobec swego narodu;
-     za zło popełnione w życiu społecznym: za niesolidność i nieuczciwość w pracy, za niesprawiedliwość i wykorzystywanie innych, za brak pomocy wobec słabych, potrzebujących i bezrobotnych;
-     za grzechy popełniane we wspólnocie wierzących: za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, szczególnie za opuszczanie Mszy świętej w niedzielę i święta, za zaniedbywanie sakramentu pokuty;
-     za grzechy popełnione w naszych rodzinach: za rozwody i zaniedby­wanie obowiązków rodzicielskich, za niewierności i kłótnie w życiu małżeńskim, za ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych, za zaniedbywanie modlitwy osobistej i rodzinnej;
W chwili ciszy przeprośmy Boga za grzechy nasze, osobiste i naszych najbliż­szych.
Chwila osobistej modlitwy w ciszy, a po niej modlitwa kapłana:

Boże, którego znieważa zło, a przejednywa pokuta, daj wszystkim ludziom łaskę szczerego nawrócenia i przywróć im radość Twoich dzieci: zgromadź rozproszonych przy Twoim stole i spraw, abyśmy w Nowym Roku godnie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Śpiew Suplikacji: Święty Boże, Święty mocny…

MODLITWY DZIĘKCZYNIENIA
Ojcze niebieski! Niezliczone są Twoje dary, które w minio­nym roku na nas zesłałeś. Nasze serca przepełnione są wdzięcz­nością, dlatego wołamy:
Śpiew: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu, w niebie!
-     Za 40 dzieci z naszej parafii, które przez przyjęcie chrztu zostały oczyszczone z grzechu pierworodnego, otrzymały dar uczestnictwa w Twoim Bo­skim życiu i zostały włączone we wspólnotę Kościoła;
-     za dzieci, które w tym roku przygotowują się do I spowiedzi i Komunii świętej realizując przez to nowy etap wzrastania w świę­tości;
-     za 15 młodych ludzi, którzy przyjęli w tym roku sakrament bierzmowania i umocnieni Duchem Świętym zostali posłani, aby świad­czyć o Chrystusie pośród świata;
-     za ponad 200 chorych, którzy przyjmując sakrament namaszczenia jeszcze ściślej złączyli się z Tobą w cierpieniu i otrzymali od Ciebie umocnienie w cho­robie;
-     za 16 nowych małżeństw, które dzięki łasce sakramentalnej rozpoczęły budowanie swego życia rodzinnego na fundamencie wiary i miłości;
-     za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, którzy mają być szczególnymi świadkami Chrystusa w świecie;
-     za 99 zmarłych, którzy tworzyli naszą społeczność przez wiarę i czynione dobro, a których Bóg powołał w tym roku do wieczności;
-     za wszystkich, którzy wytrwali na drodze prawdy i dobra, nie dając się zwieść pokusie pieniądza, przyjemności lub innych dóbr ziemskich;
W chwili ciszy dziękujmy także Bogu za osobiste dary, jakie każdy z nas otrzymał w mi­nionym roku.
Chwila osobistej modlitwy dziękczynnej w ciszy, a po niej modlitwa kapłana:
Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiego do­bra, składamy Ci dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, którymi tak hojnie obdarzyłeś nas w minionym roku. Spraw, abyśmy nieustannie wzrastali w Twojej łasce i posta­wie służby wobec braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Następuje śpiew uwielbienia: Ciebie, Boga, wysławiamy.

PROŚBY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA NADCHODZĄCY ROK
Panie Jezu Chryste! Stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością zwracamy się ku Tobie i do Ojca naszego, który wie, czego nam potrzeba, i z żywą wiarą wołamy:  Ciebie prosimy!
Śpiew: Wysłuchaj nas, Panie!
-     abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich;
-     abyś Kościół święty, Ojca Świętego Franciszka, naszą diecezję i jej Pasterzy, oraz całą parafię prowadził coraz bardziej drogami Ewangelii;
-     abyś naszej Ojczyźnie udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka;
-     abyś naszą parafię i każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszel­kich przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom - ofiarnych wychowawców, chorym - oddanych lekarzy i pielęgniarki, poszukującym - apostołów prawdy, grzesznikom - troskliwych spowiedników, a nam wszystkim - spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą;
-     abyś wszystkim gromadzącym się przy tym ołtarzu pozwalał doznać Twego miłosierdzia, uczył przyjmować Twoją wolę i dozwolił, abyśmy wewnętrzny pokój pochodzący od Ciebie zanosili tym, którzy do Ciebie nie przychodzą, o Tobie zapomnieli albo Ciebie nie znają;
W chwili ciszy zanośmy do Boga nasze osobiste prośby; .... Ciebie prosimy!
Śpiew: Ojcze nasz ...
Następnie kapłan odmawia modlitwę:
Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic; spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyś­my służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła, z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości ze wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

Śpiew przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Na zakończenie nabożeństwa kolęda lub: Ciebie Boga wysławiamy ...Brak komentarzy:

Prześlij komentarz