niedziela, 30 października 2016

Bierzmowanie

Informacje dla młodzieży i rodziców
dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
w parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Zielonej Górze.
Niniejsza informacja ma na celu przypomnienie młodzieży, jak i jej rodzicom zasadniczych zamierzeń programowych przygotowania do bierzmowania i propozycje ich duszpasterskiej realizacji. Zaproponowany program jest tak ukształtowany, iż podstawowym jego

zamierzeniem jest formacja kandydatów.
Oto zasadnicze części programu:
Doświadczenie w sprawie wiary  
Doświadczenie spotkania z Jezusem  
Nowe życie w Duchu Świętym  
Powołanie do wspólnoty życia i wiary  
Apostolstwo  

W zamierzeniach duszpasterskich zakłada się taką jego realizację, aby można było dopomóc uczniowi przeżyć osobiste doświadczenie Pana Boga oraz wspólnoty wia­ry i przygotować go do odważnego apostolstwa. Dlatego też spo­tkania mają charakter ewangelizacyjny i wspólnotowy. Jak z powyższego wynika, niemożliwe jest realizowanie tych spotkań wyłącznie metodą konferencyjnego monologu. Program wymaga zatem preferowania metody problemowej, aktywizującej, dialogu i pracy  w tzw. „grupach domowych". Są to zespoły młodzieży prowadzone przez duchowego opiekuna. Dają one możliwość bezpośredniego i osobistego kontak­tu, odkrywania indywidualnego bogactwa człowieka, jego potrzeb, problemów, zain­teresowań i braków. Takie grupy są także najbardziej właściwym miejscem, w którym młody człowiek uczy się dzielić osobistym przeżywaniem Pana Boga i nabywa od­wagi do dawania takiego świadectwa.
Drugim istotnym aspektem programu jest powrót młodzieży do duszpasterstwa para­fialnego.
Okres przygotowania ma być również czasem wprowadzania młodego człowieka do wspólnoty parafialnej. Trzeba więc szczególnej troski o tworzenie więzi osobowych między duszpasterzami, animatorami, młodzieżą jak  i rodzicami. Właściwy klimat przygotowania stwarza szansę pozytywnego doświadczenia i odkrycia wartości parafii. Doświadczenie to może umożliwić wielu młodym ludziom decyzje pozostania w małej wspólnocie również po bierzmowaniu i czynnego uczestniczenia w życiu parafii.
Ze względu na to, że spotkania trwają nieprzerwanie przez cały 2-letni okres przy­gotowania do Sakramentu Bierzmowania, bardzo ważną sprawą jest prawidłowe prowadzenie indeksów, w których potwierdzane jest uczestnictwo kandydata w ko­lejnych etapach przygotowania (w tym udziału w życiu liturgicznym i spowiedzi św.). Kandydaci, którzy opuszczą bez uzasadnionych powodów i usprawiedliwienia rodziców trzy spotkania a także wykażą brak dobrej woli w uzupełnieniu zaległości zostaną wyłączeni z przygotowania do bierzmowa­nia. Ponowne rozpoczęcie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania kandydat może rozpocząć od początku z chwilą rozpoczęcia kolejnego cyklu przygotowującego następne grupy młodzieży.
Czas przygotowania zakończy się przyjęciem sakramentu bierzmowania w klasie III gimnazjum  w II semestrze.
Drodzy Rodzice!
Aby efekty wspólnej pracy przyniosły oczekiwane owoce niezbędne jest zrozumienie obecnego cyklu przygotowań, a także osobiste zaangażowanie się rodziców. Stąd też kładziemy duży nacisk na udział rodziców przynajmniej raz w miesiącu we wspólnej z młodzieżą Mszy św. Bez osobistego przykładu ze strony Rodziców jest to bardzo trudne. Dlatego zależy nam – duszpasterzom – na odpowiedzialnym towarzyszeniu ze strony najbliższych. Mamy więc nadzieję, że deklaracja wsparcia Rodziców w wychowaniu religijnym, społecznym i moralnym będzie życzliwa i konkretna.
Szczęść Boże!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz